Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.                                  

1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Osobné údaje spracúva
Obchodné meno: JIMI Textil s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl. č. 74573/B
Sídlo: Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04
IČO: 45 432 376
Zast.: Michal Jirsa, konateľ
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu.

Osobné údaje spracúvame na tento účel:

a) Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, DIČ, adresa/ sídlo na doručenie, tel. č., e-mail a údaje o zaplatení na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

b) Eshop

Pre úspešné vybavenie vašej objednávky, je nevyhnutné, aby sme spracúvali niektoré vaše osobné údaje. Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, dodacia adresa, predmet zmluvy, údaje o platbách, tel. č. a e-mail, za účelom prijatia a vybavenia objednávky. Naša spoločnosť nedisponujeúdajmi o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je plnenie zmluvných povinností. Osobné údaje spracúvané na účelyuzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov.

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie za účelom prijatia dopytu, prípadne poskytnutia požadovaných informácií sa vymazávajú 1 krát za 2 roky.

c) Užívateľský účet

Vytvorenie užívateľského účtu vám zjednoduší objednávanie tovaru ako aj prehľad o vašich doterajších objednávkach. Osobné údaje v rámci užívateľského účtu v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č., adresa, spracúvame len s vašim súhlasom. Vami zadané osobné údaje môžete kedykoľvek meniť, s výnimkou emailu, ktorý predstavuje vstupný údaj do vášho užívateľského účtu. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle.

d) Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, fakturačná adresa, dodacia adresa, predmet zmluvy, údaje o platbách, tel. č. a e-mail, údaje reklamovanom tovare za účelom prijatia, zaevidovania a vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

e) Marketing:

Priamy marketing - newsletter:

 • Pokiaľ ste našim existujúcim zákazníkom a vaše osobné údaje sme získali v súvislosti s predchádzajúcim predajom tovaru alebo poskytnutím služby, novinky a akcie vám môžeme posielať na vami zadanú emailovú adresu na právnom základe nášho oprávneného záujmu.
 • Pokiaľ nie ste našim existujúcim zákazníkom avšak máte záujem o poskytovanie pravidelných informácií o našich novinkách a akciách, môžete sa prihlásiť na odber newslettera, zadaním vašej emailovej adresy priamo na našom webovom sídle www.textil-jimi.sk. Vaše osobné údaje za účelom zasielania noviniek môžeme spracúvať výlučne na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Osobné údaje na uvedený účel spracúvame s vašim súhlasom až po kým do neodvoláte.
 • Z odberu newlettera sa môžete odhlásiť tak, že si upravíte nastavenia vášho užívateľského účtu alebo v prípade, že ste si užívateľský účet nezriadili, zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle + 421220240018.Pokiaľ si vytvoríte viacero užívateľských účtov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy avšak telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), z technických dôvodov nie je možné uskutočniť odhlásenie z odberu newslettera pre všetky užívateľské účty na základe automatizovaných procesov. V takomto prípade je potrebné aby ste sa z odberov newslettera odhlásili samostatne pre všetky vami zriadené užívateľské účty.

Dotazník spokojnosti

 • Po doručení tovaru môže byť na vami zadanú emailovú adresu odoslaný dotazník spokojnosti. Osobné údaje v rozsahu emailu za účelom posúdenia spokojnosti zákazníkov, spracúvame na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zistenie spokojnosti zákazníkov a zlepšovanie služieb. Odmietnuť zaslanie dotazníka, t.j. namietať spracúvanie týchto osobných údajov, môžete zakliknutím príslušného checkboxu v objednávke.

f) Zlepšovanie našich služieb

 • Pomocou histórie vašich objednávok a správania sa webe, vám dokážeme navrhnúť relevantné návrhy ďalšieho tovaru priamo pre vás. Na určitých miestach tak zobrazujeme produkty, ktoré zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať tiež nástroje pre testovanie rôznych variant (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

g) Retargeting:

 • V niektorých prípadoch využívame aj techniky retargetingu.

h) Správa sociálnych sietí

 • Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

i) Cookies

 • Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte nastavením svojho prehliadača. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

3. SÚHLAS

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v prípadoch, ak ich spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo ak to nie je naším oprávneným záujmom. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

5. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje poskytujeme nasledovným tretím osobám:

 • Dopravca - na to, aby sme vám tovar doručili, je potrebné aby sme príslušnému dopravnému podniku poskytli niektoré vaše osobné údaje najmä meno, priezvisko, adresu na doručenie.
 • Poskytovateľ platobnej brány - na to, aby sme vám mohli zabezpečiť systém na zaplatenie prostredníctvom platobnej karty, poskytujete vaše údaje o platobnej karte prevádzkovateľovi platobnej brány. My údajmi o vašej platobnej karte nedisponujeme vôbec.
 • Oprávnené orgány na základe osobitného zákona, napr. SOI, polícia, daňový úrad a pod.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • správca e-shopu spoločnosť JIMI TEXTIL, s.r.o., so sídlom Opletalova 1566/30, 110 00 Praha 1, IČ 284 19 600, ktorý zabezpečuje vybavovanie objednávok,
 • účtovnícku firmu,
 • poskytovateľ webhostingu.

6. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

7. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@textil-jimi.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máme právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.

Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie