Obchodné podmienky

Nákupný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Urobením objednávky kupujúci akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, ak nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iného. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho JIMI Textil s.r.o. a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej nedeliteľnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri objednávke v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej iba tovar). Rozmery, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na našich stránkach sú záväznými údajmi, ak neboli v zmluve výslovne uvedené inak. JIMI Textil s.r.o. (ďalej iba predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

• bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

3. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie objednávkového formulára. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru.

4. Cena a platenie

Ponukové ceny uvedené na www.textil-jimi.sk sú platné v okamžiku objednania.

Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. K cenám účtujeme poštovné vo výške 3,99 EUR. Balné neúčtujeme.

Faktúra vystavená na základe objednávky je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota beží odo dňa prijatia záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať ho alebo odovzdať dopravcovi do 10 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak omeškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšinu tovaru sa snažíme držať na sklade.

6. Dopravné podmienky

Dodacia lehota je do 3 pracovných dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, prekontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov bezodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú potom priložené v balíku.

7. Reklamačný poriadok

Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.108/2000 Z.z. do 30 dní bez udania dôvodu.

Záručná doba beží odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri preberaní tovaru nedostatky, ktoré sa nezlučujú s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene na adresu pobočky JIMI Textil, Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis nedostatku, adresu a telefonický kontakt. Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii do 10 dní odo dňa jej prijatia.

ODPORÚČANIE:

Pred odoslaním objednávky dôkladne overte rozmery požadovaného tovaru, rovnako ako jeho farbu a množstvo. Záväznou objednávkou je kupujúci zodpovedný za uvedené údaje a na prípadnú reklamáciu nebude braný zreteľ.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iného. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po stanovenú dobu pre dodanie tovaru neodvolateľne viazaný.

Platné od 4.4.2010

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoPodrobné nastavenie